Regulamentul de organizare şi funcţionare a Cercurilor Cultul Eroilor

REGULAMENT CERCURI CULTUL EROILOR

MINISTERUL EDUCAŢIEI            ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ CULTUL EROILOR             

             NAŢIONALE                                                  „REGINA MARIA”

 

APROB

SECRETAR DE STAT

Prof.

………………

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CERCURILOR  „CULTUL EROILOR” DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

 

BUCUREŞTI, 2017

 

Coordonator:           General maior (r) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE

 

          Colegiul de redacţie: Profesor Alin –Cătălin PĂUNESCU

Profesor Doru DUMITRESCU

General de brigadă (r) Radu – Şerban DAN

Colonel (r) Gheorghe MATEESCU

Colonel (r) Ioan TODERICIU

CUPRINS

 

Pag.

CAPITOLUL  I.  DISPOZIŢII GENERALE…………………………………………..5

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CERCURILOR

“CULTUL EROILOR”………………………………………5

CAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR     CERCURILOR “CULTUL EROILOR”………………………….7

CAPITOLUL IV. RELAȚII DE COLABORARE……………………………………..7

CAPITOLUL V. DISPOZIŢII FINALE……………………………………………………8

Anexa nr.1 Protocol de Colaborare…………………………………………………………..9

Anexa nr. 2 Adeziunea ……………………………………………………………..10

Anexa nr. 3 Insigna cercului „ Cultul Eroilor”…….…………..………… ….10

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1. Prezentul regulament stabileşte atribuţiile şi modul de lucru ale organelor executive de conducere ale Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” (A.N.C.E. „R.M.”)  și ale Inspectoratelor Școlare Județene și al municipiului București pentru îndeplinirea prevederilor Protocolului de colaborare dintre Ministerul Educației Naţionale  și Asociaţia Națională Cultul Eroilor “Regina Maria” referitor la organizarea și funcționarea cercurilor „Cultul Eroilor” din învățământul preuniversitar.

Art. 2. (1) Scopul cercurilor “Cultul Eroilor” este de a contribui prin activitățile organizate, la promovarea sentimentului de adâncă recunoștință față de faptele tuturor eroilor și martirilor care și-au jertfit viața pe Altarul Patriei, fără deosebire de religie sau origine etnică, la cinstirea memoriei lor prin întreținerea, păstrarea și protejarea monumentelor și operelor comemorative de război, ca parte a patrimoniului cultural național, la cultivarea patriotismului, expresie desăvârșită a sufletului și eroismului românesc, a identității naționale a poporului român.

(2) Cercurile “Cultul Eroilor” funcționează pe baza următoarelor principii: voluntariat; responsabilitate; solidaritate; parteneriat și respect.

Art. 3. Activitățile din cadrul cercurilor „Cultul Eroilor” se desfășoară sub îndrumarea conducerii unităților de învățământ preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele școlare județene / Inspectoratul Școlar al municipiului  București, în parteneriat cu filialele A.N.C.E.”R.M.” din județul respectiv / municipiul București, în conformitate  cu “Calendarul sărbătorilor  naționale și al evenimentelor importante din istoria națională” și cu “Planul anual al activităților specific” din fiecare unitate de învățământ preuniversitar.

 

 

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA

CERCURILOR “CULTUL EROILOR”

 

 

Art. 4. (1) Cercurile “Cultul Eroilor” sunt organizate și funcționează în unitățile de învățământ preuniversitar, pe baza unui protocol de colaborare  încheiat  între Biroul Executiv al filialei A.N.C.E. “R.M.” din  județul respectiv/municipiul București, birourile subfilialelor municipale, orășenești, comunale și sătești din structura Asociației Naționale Cultul Erolilor “Regina Maria” și directorul unității de învățământ în care se înființează cercul “Cultul Eroilor”. Modelul protocolului se regăsește în Anexa nr.1  la prezentul regulament.

(2)  În cadrul unei unități de învățământ pot fi constituite și pot funcționa mai multe cercuri „Cultul Eroilor” (pe cicluri sau ani de învățământ).

(3) Pot fi membri ai cercurilor “Cultul Eroilor” elevii din unitatea școlară, care sunt pasionaţi de cunoaşterea istoriei poporului român, obțin rezultate bune la învățătură și au un comportament civilizat.

(4) Calitatea de membru al cercurilor “Cultul Eroilor” se obține prin semnarea unei adeziuni, care se aprobă în mod individual  de către conducerea  cercului respectiv sau  prin acord verbal şi luarea în evidenţă în tabelul nominal cu componenţa cercului. Modelul adeziunii se află în Anexa nr. 2 la prezentul regulament.

(5)  Cercul “Cultul Eroilor” este condus  de  un comitet de conducere constituit din președinte de onoare,  președinte, vicepreședinte și câte unu-doi reprezentanți ai elevilor din cadrul cercului respectiv.

(6) Președintele și vicepreședintele comitetului sunt  cadre didactice, care acceptă această funcție, urmând să fie nominalizați de conducerea unității  școlare, de comun acord  cu președintele filialei județene/ subfilialei municipale, orășenești, comunale și sătești  ale A.N.C.E. “R.M.”. Directorul unității  de învățământ este, de drept, președintele de onoare al cercului “Cultul Eroilor”.

(7) Cercul “Cultul Eroilor” poartă numele unității  de învățământ în care funcționează. De asemenea, pot purta numele unor  eroi locali, reprezentativi pentru comunitatea respectivă sau naţionali.

(8) Cercurile “Cultul Eroilor” îşi pot confecţiona Steag de identificare propriu. Dimensiunile, culoarea şi inscripţiile ce apar pe acesta vor fi stabilite, după caz, împreună cu preşedintele filialei judeţene/subfilialei municipale, orăşeneşti, comunale sau săteşti a A.N.C.E. “R.M.”.

(9) La înscrierea în cercul  “Cultul Eroilor”, fiecare membru va primi un carnet de membru. Modelul carnetului va fi stabilit de către instituţia de învăţământ unde va funcţiona cercul “Cultul Eroilor”.

(10) Cercul “Cultul Eroilor” organizează ședințe semestriale  sau ori de câte ori  este necesar. Prima ședință se planifică la începutul anului școlar, ședință în care se supune aprobării Planul anual  de activități al cercului “Cultul Eroilor”.

(11) La  sfârșitul fiecărui an școlar, va avea loc Adunarea generală anuală a cercului “Cultul Eroilor”, care va dezbate Raportul de activitate și care va alege reprezentanții elevilor în Comitetul de Conducere. Cu această ocazie, pot fi oferite diplome membrilor cercului care s-au evidențiat în îndeplinirea activităților  din Planul anual pentru anul școlar încheiat.

(12) Un cerc “Cultul Eroilor” trebuie să fie format din cel puţin 5 elevi membri.

 

CAPITOLUL III

DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR

CERCURILOR CULTUL EROILOR

 

Art. 5. (1)  Drepturile membrilor cercurilor “Cultul Eroilor” sunt:

 1. să își exprime opinia, în cadrul ședințelor și adunărilor generale ale cercului, în mass-media și în presa centrală și locală;
 2. să aleagă și să fie aleși în Comitetul de Conducere al cercului “Cultul Eroilor”;
 3. să fie informați cu privire la Planurile anuale întocmite de Biroul Executiv al filialei județene/ municipiului București  și birourile subfilialelor municipale, orășenești, comunale și sătești din structura A.N.C.E. “R.M.”;
 4. să fie consultați în legătură cu toate problemele legate de activitatea desfășurată în cercul “Cultul Eroilor”;
 5. să poarte insigna de identificare a cercului “Cultul Eroilor” al cărei model este prezentat în anexa nr.3;
 6. să primească un carnet de membru al cercului “Cultul Eroilor”;
 7. să publice articole în revistele filialelor A.N.C.E. “ M.”.

(2) Îndatoririle membrilor cercurilor “Cultul Eroilor” sunt:

 1. a) să cunoască prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a

cercurilor “Cultul Eroilor”;

 1. b) să participe la activitățile organizate pentru sărbătorirea  Zilei Eroilor

și a altor sărbători naționale, precum și la comemorarea evenimentelor

istorice;

 1. c) să ia parte la acțiunile de îngrijire a mormintelor  și monumentelor

comemorative de război, care se află în localitatea în care

funcționează unitatea de învățământ sau în apropierea acesteia;

 1. d) să participe la ședințele semestriale și la Adunările generale anuale;
 2. e) să facă propuneri pentru îmbunătățirea activității cercului „Cultul

Eroilor”.

 

CAPITOLUL IV

RELAȚIILE DE COLABORARE

 

Art. 6. (1) Cercul “Cultul Eroilor” este reprezentat în relațiile cu alte instituții, cu autoritățile  locale și Biroul Executiv al filialei județene/ municipiului București și birourile subfilialelor municipale, orășenești, comunale și sătești din structura Asociației Naționale Cultul Eroilor “Regina Maria” de către președintele sau vicepreședintele cercului.

(2) Prin  Biroul Executiv al filialei judeţene/municipiului Bucureşti  şi birourile subfilialelor municipale, orăşeneşti, comunale şi săteşti din structura A.N.C.E.”R.M.”, cercurile “Cultul Eroilor” vor fi  informate  despre   activitățile ce urmează a fi desfășurate  de către Prefectura județului / municipiului București, primării și alte instituții reprezentative.

(3) La solicitarea organelor locale, mermbrii cercurilor “Cultul Eroilor” se  pot implica  în culegerea datelor şi  informaţiilor pentru întocmirea “Cărţilor de Aur” locale.

 

 

CAPITOLUL V

DISPOZIŢII FINALE

 

 

Art. 7. Modificarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a cercurilor “ Cultul Eroilor” se aprobă de Ministerul Educației  Naţionale în acord cu  Asociaţia  Naţională Cultul Eroilor „Regina  Maria”.

Art. 8. Prezentul regulament  va fi distribuit în rețeaua școlară de către Ministerul Educației Naţionale, iar la filialele județene ale Asociației, de către Biroul Executiv Central al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”.

 

 

D.G.I.P.                                           PREŞEDINTELE A.N.C.E. „R.M.”

DIRECTOR GENERAL                             Gl. mr. (r)

Prof. univ. dr. Visarion NEAGOE       

Alin-Cătălin PĂUNESCU              

 

INSPECTOR GENERAL                           PRIM-VICEPREŞEDINTE

Gl. bg. (r)

Doru DUMIRESCU                                           Radu-Şerban DAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.