ANIVERSAREA A 30 DE ANI DE LA REÎNFIINȚAREA ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”: 1991-19 NOV-2021

  

MESAJUL PREȘEDINTELUI ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”, CU PRILEJUL ANIVERSĂRII A 30 DE ANI DE LA REÎNFIINȚAREA A.N.C.E. ”REGINA MARIA”.

A.N.C.E. “Regina Maria” – 30 de ani de existență!

 REÎNODAREA TRADIȚIEI CULTULUI EROILOR

          Dintre atâtea lucruri rele și măsuri antiromânești aduse de regimul comunist, instalat la putere – împotriva voinței  populației –, imediat după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial se numără și suprimarea tradiției Cultului Eroilor la români. Astfel, după  aproape 20 de ani de existență – timp în care a amenajat sute și mii de cimitire ale eroilor, monumente și opere comemorative de război pentru cinstirea, în spiritul modern al epocii, a memoriei eroilor naționali și străini căzuți în Războiul de Independență a României (1877-1878), războaiele balcanice, Primul și cel de-al Doilea Război Mondial -, Așezământul Național “Regina Maria” pentru Cultul Eroilor a fost șters cu buretele, la 8 iunie 1948, prin Decretul  nr.  48 al Marii Adunări Naționale și prin Decizia Consiliului de Miniștri nr. 297. Întregul patrimoniu al acestuia a fost trecut la Ministerul Apărării Naționale. Începând cu aceeași dată, și-a încetat activitatea și revista “România eroică”.

Epoca neagră a comunismului avea să deturneze fundamental spiritul, devenit tradițional, al Cultului Eroilor, transformându-l, conceptual, în proletcultism, cult al personalității, etc., adică  accepțiune ce nu avea nimic cu esența și semnificația primară și universal acceptată a sintagmei.

Nu mă pronunț în legătură cu evoluțiile și involuțiile privind atitudinea față de eroi în acea epocă de tristă amintire. Au fost, în mod evident, regrese față de ceea ce promova în perioada interbelică Așezământul Național pentru Cultul Eroilor, dar au fost înregistrate și progrese, în  consens cu evoluțiile în domeniu, înregistrate pe plan mondial sau european. Aceste progrese, atâtea câte au fost ele, au fost posibile datorită unor oameni de suflet, din Ministerul Apărării Naționale, administrația publică ori, pur și simplu, din societatea civilă care n-au încetat niciodată să-și respecte istoria și eroii.

Datorită lor au fost conservate cimitire și monumente dedicate eroilor neamului, grație patriotismului lor nu a fost dată uitării memoria românilor care s-au jertfit pentru țară. Așa se face că prin anii 1980, au continuat să fie construite monumente comemorative închinate ostașilor români și au fost amenajate morminte izolate și cimitire militare în țară și în străinătate. Convențiile internaționale, la care România era parte semnatară, ne obligau la asemenea procedură.

Multe asemenea monumente au fost realizate de sculptori de la Studioul de Arte Plastice al Armatei. Cu siguranță, era un semn că Armata nu-și uită eroii – tot așa cum nu pot uita sau nega că, pionier sau utecist fiind, în epoca comunistă, eram “obligat” să particip la activități și evenimente ce se organizau, fără excepție, lângă Monumentul Eroilor din toate războaiele, ridicat în curtea școlii.

Adică, erau și comuniști cei care ne conduceau ori ne educau, dar respectul față de istorie și eroi nu a dispărut, totuși, niciodată la români! … Și a venit acel decembrie 1989, când toți românii au sperat că despărțirea de comunism și revenirea la capitalism – democrație occidentală și prosperă – va readuce în societatea românească revenirea la valorile autentice românești din perioada interbelică.

Spiritul Cultului Eroilor a reînviat, reînnodând o tradiție frumoasă, amintind de regi, regine, prinți și prințese care au venerat eroii. Grație inițiativei unui grup de generali și ofițeri ai Armatei Române care mai păstrau încă în memorie amintirea vechilor tradiții, în frunte cu admirabilul general (r) Stelian Popescu – fost comandant al Armatei a-4-a de Transilvania și colonelul (r) Petre Stoica, actualmente general (r), președintele nostru de onoare, a fost înființat la 19 noiembrie 1991, Comitetul Național pentru Restaurarea și Îngrijirea Monumentelor și Cimitirelor Eroilor.

Această organizație neguvernamentală, apolitică și non-profit, care s-a socotit încă de la început continuatoare a tradițiilor Așezământului Național pentru Cultul Eroilor, și-a asumat scopul și obiectivele acesteia, dezvoltându-se, în doar câțiva ani, în teritoriu prin înființarea de filiale în majoritatea județelor țării, precum și a numeroase subfiliale în municipii, orașe, comune și chiar sate.

Noua structură asociativă, în care au fost cooptați profesori de istorie, muzeografi, preoți și membrii de diferite profesii, s-a constituit și a funcționat, încă de la înființare, cu aprobarea  și sub patronajul Ministerului Apărării Naționale și sub oblăduirea Bisericii Ortodoxe Române, bucurându-se de sprijinul personal al ministrului apărării naționale și al Patriarhului României. Curând, datorită inițiativelor și realizărilor sale, prin care se revenea la spiritul adevărat al Cultului Eroior și se răspundea cerințelor și dorinței societății civile de îngrijire a cimitirelor eroilor, a monumentelor și a numeroaselor opere comemorative de război, de pe teritoriul național și din străinătate, tânăra organizație, care și-a schimbat succesiv denumirea, devenind astăzi Asociația Națională Cultul Eroilor “Regina Maria” (A.N.C.E.”Regina Maria”), a câștigat respectul, colaborarea și sprijinul instituțiilor statului, organelor adminisrației publice centrale și locale, al întregii societăți civile.

Declanșând o veritabilă campanie de identificare și inventariere a monumentelor și cimitirelor, parcelelor de onoare, edificiilor sau a altor opere comemorative de război, realizate în cinstea eroilor români sau străini căzuți la datorie pe teritoriul României sau eroilor români înhumați pe teritoriul altor state, Asociația noastră a reușit să se manifeste și în alte zone menite a consolida Cultul Eroilor. Astfel, începând cu anul 1997 și-a reluat apariția revista „România eroică”, publicație mult apreciată în special în școli, iar un număr tot mai mare de localități din țară au editat “Cărți de aur” în care sunt înscriși toți eroii căzuți la datorie în diferite războaie. În același context, au fost  publicate numeroase monografii și lucrări de istorie, aparținând membrilor Asociației.

De asemenea, au fost organizate din ce în ce mai multe acțiuni educative, în special în rândul tineretului pentru educația patriotică, în spiritul dragostei pentru trecutul glorios și eroii patriei. Totodată, implicându-se activ în activitățile de restaurare și chiar de realizare de noi monumente, A.N.C.E. “Regina Maria” a înaintat autorităților în drept propuneri pentru atribuirea de nume de eroi unor localități, străzi, piețe, unități militare, stații de cale ferată, etc.

Cu toate aceste realizări și pentru a depăși unele obstacole, datorate mai ales lipsei de finanțare, Asociația, resimțind nevoia, a propus instituțiilor statului român un proiect de lege care să reglementeze activitățile tot mai complexe, specifice Cultului Eroilor.

Așa a apărut și a fost adoptată în Parlamentul României, la      30 septembrie 2003, Legea nr. 379, privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război în baza căreia, un an mai târziu, se înființează Oficiul Național pentru Cultul Eroilor – organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică.

Totodată, se proclamă Ziua Eroilor sărbătoare națională a poporului român în cea de-a 40-a zi de la Sfintele Paști, Ziua Înălțării Domnului Iisus Hristos, potrivit  tradiției românești.

De atunci și până în prezent, când, iată Asociația Națională Cultul Eroilor “Regina Maria” sărbătorește 30 de ani de la reînființare, răstimp în care a devenit, prin H.G. nr. 698 din 19.08.2014, organizație de utilitate publică, păstrându-și propria identitate, în calitate de reprezentant al societății civile, aceasta și membrii săi se mândresc cu realizări ce-i fac cinste, astfel:

– menținerea unei permanente legături cu Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, în scopul asigurării respectării legislației în vigoare, privind regimul operelor comemorative de război;

– realizarea și publicarea a peste 20 de reviste și a numeroase volume de istorie și monografii;

– organizarea și desfășurarea a sute de mese rotunde, simpozioane și sesiuni de comunicări științifice, la nivel național și în teritoriu, pe teme de istorie sau închinate eroilor;

– decernarea anuală a premiilor “Asociației” pentru cele mai bune lucrări de istorie dedicate eroilor neamului;

– îngrijirea și protejarea monumentelor, parcelelor de onoare sau a altor opere comemorative de război în orașe, comune și sate;

– participarea, în comun cu organizații similare din alte state, la activități de comemorare a eroilor în țară și în străinătate.

– coordonarea activităților desfășurate de Centrul de Cercetări Istorice “Preot Dumitru Bălașa”- Râmnicu Vâlcea -, care funcționează sub egida A.N.C.E. “Regina Maria”;

     – creșterea numărului de cercuri ”Cultul Eroilor” în învățământul preuniversitar;

–  sporirea relațiilor/activităților internaționale;

–  tot mai multe monografii și lucrări de istorie dedicate eroilor;

– relaționarea cu tot mai multe structuri asociative, încheierea de protocoale de colaborare și organizarea, în comun, de activități închinate eroilor neamului și evenimentelor istorice.

PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR  ”REGINA MARIA”

General-maior (r) Prof. univ. dr. Visarion NEAGOE

Vizita d-nei Opritsa-DRAGALINA, la sediul ANCE ”REGINA MARIA„, 29.10.2021-AUDIO

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE CULTUL EROILOR „REGINA MARIA”

This entry was posted in Evenimente. Bookmark the permalink.

Comments are closed.